Hur kvinnor mår efter abort. Länkar kring Anneli Keros avhandling

Själva doktorsavhandlingen Paradoxes in legal abortion från 2002. En sammanfattning är på svenska, resten på engelska.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:442116/FULLTEXT01.pdf
Bland mycket annat intressant avhandlas kvinnors mående kring och efter abort. Det är också vad jag fokuserat på när jag samlat ihop länksamlingen nedan, med diverse intervjuer och andra artiklar där Anneli Kero på olika sätt yttrar sig i ämnet.

Psykiska besvär efter abort är en myt enligt ny studie, SvD, november 2004
http://www.svd.se/psykiska-besvar-efter-abort-ar-en-myt-enligt-ny-studie

– De flesta jag har pratat med upplevde inga psykiska besvär efter att ha gjort abort, det är en myt som finns i samhället. Istället ser dessa kvinnor aborten som ett ansvarstagande och de är lättade att de fattat rätt beslut, säger Anneli Kero.

Av de 58 intervjuade kvinnorna finns det fyra som upplever en del psykiska besvär men enligt Anneli Kero uppger dessa kvinnor att de inte fattat sina beslut själva utan efter påtryckningar från en partner eller släkting. Endast en ångrar sitt
beslut och uppger som orsak att hon inte tycker att hennes handling är etiskt försvarbar.
Enligt Anneli Kero ser de intervjuade kvinnorna tiden efter sin abort mer som en sorgeprocess och inte som en tid av psykiska besvär.

– De varken förnekar eller förtränger det de har upplevt men intervjuerna visar att de är kapabla att hantera sina känslor, säger hon.

Anneli Kero menar att abort generellt förknippas med skuldkänslor, tvärt emot vad hennes studie visar.

– En del jag har pratat med undrar om de är omänskliga eftersom de inte känner någon skuld. Därför tror jag att en sådan här studie är viktig för att visa att många kvinnor fattar sitt beslut som en följd av noga övervägande och att de faktiskt inte upplever det hela som traumatiskt.

Stor nätenkät: Två av tre vågar inget säga Aftonbladet gjorde sin egen webbenkät, publicerade i maj 2006 och lät Anneli Kero kommentera.
http://www.aftonbladet.se/wendela/article10821337.ab

– Det stämmer med vår forskning att krisen gäller upptäckten att man blivit ofrivilligt gravid, inte själva aborten. Många skäms mest över att inte skämmas, säger Anneli Kero.

Lättnad vanligaste känslan efter abort DN, maj 2009.
http://www.dn.se/insidan/lattnad-vanligaste-kanslan-efter-abort/

Forskning från olika länder visar att den dominerande känslan efter en abort är lättnad för de flesta kvinnor. Ofta är det svårast in­nan beslutet är fattat. Men många kvinnor har även smärtsamma känslor kring aborten. Kvinnors komplexa erfarenheter måste lyftas fram, tycker Anneli Kero. I dag finns en förenklad bild av aborter som många kvinnor inte känner igen sig i.

– I debatten verkar det ofta som om aborter är avvikande handlingar som görs av vissa kategorier av kvinnor, svaga, unga, ensamma, utsatta. Ett skäl är säkert att rätten till abort är lättare att försvara utifrån den bilden. Men så ser det inte ut i verkligheten.

Snedvriden bild av abort, Corren, januari 2015.
http://www.corren.se/nyheter/linkoping/snedvriden-bild-av-abort-7663635.aspx

Aborten är en speciell livshändelse och även om man vet att man gör rätt som väljer att avbryta så kan man uppleva aborten som sorglig. Och samtidigt upplever många en stor lättnad! Lättnad är absolut den vanligaste känslan. Inför graviditeten känner de ofta förtvivlan, sen är det skönt att ta beslutet – som ofta är givet från start – och sen efteråt kommer lättnaden. Men det är tabubelagt att tala om lättnaden, man kan vara rädd att ses som kall och ansvarslös. Jag minns en kvinna som sa: ”man är rädd för att väcka ont blod”.

Kvinnors mångbottnade upplevelser rymmer både lättnad och smärta. Abort – en tabubelagd rättighet Anneli Kero skriver i Läkartidningen, november 2005
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=2611

Kvinnors upplevelser av abort är mångbottnade. Att göra abort ses som ett ansvarstagande och upplevs som en lättnad. Detta behöver inte utesluta etiska reflektioner eller parallella smärtsamma känslor.

Så länge abort främst uppmärksammas som en nödlösning bland vissa riskgrupper och inte som ett fenomen som avspeglar reproduktiva förväntningar, upprätthålls bilden av abort som något tabubelagt.

Osynliggörandet av kvinnors komplexa överväganden och upplevelser i samband med abort bidrar till att myter om abort lever vidare.

Annonser